Nederlandse mensen
Dé Nederlandse club aan de Costa Blanca

Statuten

De onderstaande vertaalde statuten geven de leden inzicht in de aangenomen Spaanstalige statuten. In geval van conflicten gelden slechts de Spaanstalige Statuten, deze zijn op aanvraag bij het Bestuur beschikbaar.

Disclaimer: De hier geplaatste statuten zijn onder voorbehoud van type, stijl en vormfouten. De rechtsgeldige statuten bevinden zich onder beheer van het secretariaat en worden op verzoek graag toegezonden.

Statuten en Huishoudelijk reglement aanvragen


HOOFDSTUK 1.

NAAM,  ADRES,  WERKGEBIED, DOEL EN ACTIVITEITEN.

Artikel 1. Naam
De vereniging draagt de naam "CIRCULO PRIVADO LOS HOLANDESES BESLOTEN VERENIGING" en is aangegaan voor onbepaalde tijd en zonder enig winstoogmerk. Zij is onderworpen aan het gestelde in de wet op de vereniging de "Ley Orgánica 1/2002 de 22 marzo", onder bescherming van artikel 22 van de grondwet.

Artikel 2. Rechtspersoonlijkheid
De vereniging is een rechtspersoon en is volledig handelingsbekwaam om te besturen en te beschikken over haar eigendommen de haar gestelde doelen te bereiken.

Artikel 3. Adres en gebied
De vereniging is gevestigd op de Plaza Justus, no 1, Urb Barranco Hondo, L'Alfaz del Pi. De vereniging voert haar activiteiten over het algemeen uit in de Communidad Valencia.

Artikel 4. Doelen
De vereniging heeft tot doel het onderling contact tussen de aan de Costa Blanca verblijvende Nederlandstaligen te verstevigen en de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen zonder enig winstoogmerk.

Artikel 5. Activiteiten
Om de in het vorig artikel gestelde doelen te bereiken worden de volgende activiteiten uitgeoefend:

 • het organiseren van bijeenkomsten op sociaal- en cultureel gebied.
 • het uitgeven van een clubblad.
 • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie en/of adviezen binnen het kader van de doelstellingen van de Vereniging.
 • het gebruik van alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.

HOOFDSTUK 2.

DE LEDEN

Artikel 6, Lidmaatschap
Alle natuurlijke- en rechtspersonen die belang stellen in het bereiken van de doelstellingen van de vereniging kunnen zich vrij en vrijwillig, aanmelden onder de volgende voorwaarden:

 1. De handelingsbekwame natuurlijke personen die niet van rechtswege zijn beperkt in de uitoefening van hun rechten.
 2. De minderjarigen, jonger dan 14 jaar dienen de schriftelijke toestemming te hebben van hun vertegenwoordiger.
 3. De rechtspersonen, met toestemming van hun bevoegd orgaan.

Men dient een schriftelijk verzoek in te dienen bij het Bestuur, die in haar eerstvolgende vergadering het verzoek beoordeelt; als de verzoeker aan de gestelde eisen volgens de statuten voldoet, kan het Bestuur het verzoek niet weigeren.

Artikel 7. Rechten van de leden
Leden hebben het recht:

 1. Deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging, in de bestuursorganen en de vertegenwoordigende lichamen, het uitoefenen van stemrecht, alsook het bijwonen van de Algemene Vergadering, in overeenstemmingen met de statuten. Om lid te kunnen worden van de vertegenwoordigende lichamen dient men meerderjarig te zijn, in het volle gebruik van de burgerlijke rechten en niet in strijd te handelen met de eisen van onverenigbaarheid, zoals vastgelegd in de geldende wetgeving.
 2. Geïnformeerd te worden over de samenstelling van het bestuur en de vertegenwoordigende lichamen, de financiële stand van zaken en de ontwikkeling daarvan. Zij kunnen toegang krijgen tot deze informatie middels de vertegenwoordigende lichamen .
 3. Om gehoord te worden voordat tegen hem disciplinaire maatregelen worden genomen en om geïnformeerd te worden over de feiten die leiden tot die maatregelen, feiten die in overeenstemming moeten zijn met de opgelegde strafmaatregelen.
 4. De besluiten van de vertegenwoordigende lichamen van de vereniging aan te vechten die geacht worden tegen de wet of de statuten te zijn.

Artikel 8. Plichten van de leden
De plichten van de leden zijn:

 1. De doeleinden van de vereniging te delen en mee te werken aan het bereiken daarvan.
 2. De contributie, de heffingen en andere bijdragen te betalen, die conform de statuten kunnen worden opgelegd aan alle leden.
 3. De overige verplichtingen na te komen, die voortvloeien uit de statuten.
 4. De rechtmatig door de bestuursorganen genomen besluiten te respecteren en na te komen.

Artikel 9. Einde van het lidmaatschap
Redenen om het lidmaatschap te beëindigen zijn:

 1. Op schriftelijk verzoek van het lid aan het bestuur. Men zou zijn oorspronkelijke inleg en de overige gerealiseerde economische bijdragen kunnen terugontvangen, met uitzondering van de betaalde contributies en slechts indien de terugbetaling derden niet benadeelt.
 2. Het niet voldoen van de vastgestelde contributies voor 15 mei van ieder jaar.

Artikel 10. Strafbepalingen

Het lidmaatschap kan worden beëindigd tengevolge van activiteiten die schadelijk zijn voor de vereniging.
Deze worden verondersteld te zijn:

 1. Wanneer het lid opzettelijk het bereiken van de doelen verhindert of bemoeilijkt
 2. Wanneer het lid opzettelijk op enigerlei wijze het functioneren van het bestuursorgaan bemoeilijkt.

Om in een dergelijk geval het lidmaatschap te kunnen ontnemen is het noodzakelijk een proces verbaal op te maken waarin de overwegingen van het betreffende lid, na gehoord te zijn, zijn vastgelegd,


HOOFDSTUK 3.

 DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11. De Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van de vereniging, bestaande uit de leden met elk gelijke rechten en absolute gelijkwaardigheid, die besluiten aanneemt volgens het meerderheids principe. De besluiten die in de Algemene Vergadering worden genomen gelden voor alle leden, inclusief zij die niet aanwezig waren, de tegenstemmers en de aanwezige leden die blanco hebben gestemd..

Artikel 12. De vergaderingen
De Algemene Ledenvergadering zal minimaal éénmaal per jaar worden gehouden in het clubhuis van de vereniging voor 1 april van elk jaar.
De Buitengewone Algemene Vergadering zal worden gehouden zo vaak als nodig, op verzoek van een aantal leden, die tenminste 10% van het totaal aantal leden vertegenwoordigen.

Artikel 13. Bijeenroepen van de vergadering
Het bijeenroepen van een vergadering, zowel van de Algemene Vergadering, als van de Buitengewone Algemene Vergadering geschiedt schriftelijk. De aankondigingen van de vergaderingen worden gedaan op de gebruikelijke plaatsen, tenminste 15 dagen voor de vergadering. Indien mogelijk zal deze aankondiging individueel aan ieder lid worden gedaan. De aankondiging vermeldt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering, alsook de te behandelen onderwerpen.

De Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter en de secretaris. De secretaris stelt de notulen van iedere vergadering op, die een samenvatting geven van de beraadslagingen, de tekst van de aangenomen besluiten en de resultaten van de stemmingen. Aan het begin van iedere Algemene Vergadering behandelt men de notulen van de voorgaande vergadering waarna deze al of niet gewijzigd worden goedgekeurd.

Artikel 14. Bevoegdheden en geldigheid van de besluiten
De vergadering is rechtsgeldig als tenminste één derde van het aantal leden of hun vertegenwoordiging aanwezig is; zo niet dan zal een tweede bijeenkomst rechtsgeldig plaatsvinden een half uur na de eerste op dezelfde plaats, onafhankelijk van het aantal aanwezige leden.

In de Algemene Vergadering heeft elk lid van de vereniging één stem.

De Algemene Ledenvergadering heeft de volgende bevoegdheden:

 1. Goedkeuring van de handelingen van het bestuur
 2. Onderzoeken en goedkeuren of afwijzen van de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven, alsmede van de jaarlijkse activiteiten plannen.
 3. Vaststellen van de algemene richtlijnen die de vereniging in staat stelt haar doelen te bereiken.
 4. Vaststellen van alle maatregelen die het democratisch functioneren van de vereniging garanderen.
 5. Vaststellen van de jaarlijkse contributie of buitengewone bijdragen.
 6. Verkiezen en afzetten van het Bestuur.
 7. Beëindiging van lidmaatschap van leden op voorstel van het Bestuur.
 8. Oprichten van federaties en de integratie daarvan
 9. Verzoek tot erkenning als publiek orgaan.
 10. Ontbinding van de vereniging.
 11. Wijziging van de statuten
 12. Ter beschikking stellen en afstoten van eigendommen.
 13. Instemmen met de beloning van de leden van het bestuur, dat vermeld moet worden in de door de Vergadering goedgekeurde jaarstukken.

De besluiten worden met éénvoudige meerheid van stemmen van de aanwezige personen of vertegenwoordigden genomen, d.w.z. indien de positieve stemmen de negatieve stemmen overtreffen. Echter is er een gekwalificeerde meerderheid nodig van de aanwezige personen of vertegenwoordigden, waarbij het aantal positieve stemmen meer dan de helft bedraagt van het aantal stemmen, met betrekking tot besluiten tot opheffing van de vereniging, wijziging van de statuten, ter beschikking stellen en afstoten van eigendommen en de beloning van de leden van het bestuur, uitsluitend en indien specifiek vermeld als onderwerp voor de vergadering.

HOOFDSTUK 4.

HET BESTUUR

Artikel 15. Samenstelling van het bestuur
De vereniging wordt bestuurd, beheerd en vertegenwoordigd door een vertegenwoordigend lichaam genoemd het Bestuur bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en gewone leden.

De verkiezing van de leden van het bestuur geschiedt middels vrije en geheime stemming door de leden in Algemene Vergadering. De leden kunnen zich vrij verkiesbaar stellen, dat wil zeggen ze dienen te voldoen aan de volgende nadrukkelijke eisen: meerderjarig zijn, in vol gebruik van hun burgerlijke rechten en niet in strijd handelen met de eisen van onverenigbaarheid, zoals vastgelegd in de geldende wetgeving. De verkiezing voor de posten van voorzitter, vice-voorzitter (indien aanwezig), secretaris, penningmeester en gewone leden vindt plaats in deze volgorde. De kandidaten met de meeste stemmen zijn gekozen.

De voorzitter, secretaris en penningmeester dienen verschillende personen te zijn.

De bestuursleden hebben GEEN ENKEL recht op beloning.

Artikel 16. Zittingsduur van het bestuur
De bestuursleden vervullen hun functie voor een periode van twee jaar en kunnen onbeperkt worden herkozen.

Voor de afloop van de reglementaire termijn kan een bestuurslid aftreden door:

 1. Vrijwillig terugtreden door een schriftelijke mededeling met vermelding van de redenen.
 2. Ziekte waardoor de functie niet meer kan worden uitgeoefend.
 3. Door beëindiging lidmaatschap van de vereniging.
 4. Opgelegde sanctie door misstappen begaan tijdens uitvoeren van de functie.

De ontstane vacature wordt vervuld in de eerstvolgend Algemene Vergadering. Echter het bestuur kan aan de eerstvolgende Algemene Vergadering zelf voorzien in de ontstane vacature door tijdelijk een lid van de vereniging op die post te benoemen.

Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuur
Het bestuur heeft de volgende bevoegdheden:

 1. Vertegenwoordigen, besturen en beheren van de vereniging binnen de perken van de wet, uitvoeren van de besluiten genomen in de Algemene Vergadering in overeenstemming met de normen, de instructies en de regels zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering.
 2. Alle nodige besluiten nemen ten behoeve van het verschijnen voor overheidsinstellingen, voor het uitvoeren van alle soorten wettelijke acties en voor het aanhangig maken van de procedures.
 3. Beslissen over de toelating van nieuwe leden en het bijhouden van het ledenbestand.
 4. Aan de Algemene Vergadering voorstellen welke contributies de leden moeten voldoen.
 5. Oproepen van de Algemene Vergaderingen en controleren of de aldaar genomen besluiten worden uitgevoerd. In het bijzonder dat de besluiten die betrekking hebben op het wijzigen van de statuten binnen de termijn van één maand nadat de Algemene Vergadering is gehouden, worden aangebracht in het Verenigingsregister.
 6. Presenteren van de balans en de jaarstukken aan de Algemene Vergadering opdat deze kunnen worden goedgekeurd en het opstelling van de begroting voor het volgende jaar.
 7. Bijhouden van een administratie volgens de regels die een getrouw beeld waarborgen van het vermogen, de resultaten en de financiële stand van zaken.
 8. Registreren van de eigendommen van de Vereniging.
 9. Opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering.
 10. Voorlopige besluiten nemen over die gevallen waarin de statuten niet voorzien en daarover verantwoording afleggen in de eerstvolgende Algemene Vergadering.
 11. Alle overige bevoegdheden die niet specifiek zijn vermeld in de statuten.

Artikel 18. Bestuursvergaderingen
Het bestuur, opgeroepen door de voorzitter of de persoon die voor hem waarneemt, vergadert periodiek volgens de wensen van de bestuursleden, maar in ieder geval minstens éénmaal per twee maanden. Op verzoek van éénderde van de bestuursleden kan een buitengewone bestuursvergadering worden belegd.

De vergadering is rechtsgeldig na een voorafgaande oproep en in aanwezigheid van een quorum van de helft plus één van de bestuursleden.

De bestuursleden zijn verplicht de vergaderingen bij te wonen, doch kunnen om rechtvaardige redenen worden verontschuldigd. In ieder geval is de aanwezigheid van de voorzitter en de secretaris noodzakelijk of van de personen die voor hen waarnemen.

In de vergadering worden de besluiten genomen met een gewone meerderheid van de stemmen. In geval van staking der stemmen, beslist de voorzitter.

De besluiten worden vastgelegd in de notulen. Aan het begin van iedere vergadering zullen de notulen van de voorafgaande vergadering worden behandeld om te worden goedgekeurd of zonodig gewijzigd.

Artikel 19. De voorzitter
De voorzitter van de vereniging is tevens voorzitter van het Bestuur.

De voorzitter heeft de volgende functies:

 1. Het leiden en wettelijk vertegenwoordigen van de Vereniging als gedelegeerde van de Algemene Vergadering en het Bestuur.
 2. Het voorzitten van de besprekingen in de Algemene Vergadering en de Bestuursvergadering.
 3. Ondertekenen van de oproepen tot een Algemene Vergadering en de Bestuursvergaderingen.
 4. Ondertekenen van de stukken en notulen, opgesteld door de secretaris van de vereniging.
 5. De overige functies passende bij zijn taak en die aan hem opgedragen door de Algemene Vergadering of het Bestuur.

In geval van afwezigheid of ziekte van de voorzitter wordt deze vervangen door de vice-voorzitter of het oudste lid van het bestuur.

Artikel 20. De penningmeester
De penningmeester heeft tot taak het beheer en de controle over de financiële middelen van de vereniging, zoals het opstellen van de begroting, de balans en de jaarstukken en het voorleggen daarvan aan het bestuur conform artikel 17 van deze statuten .

Hij tekent voor de ontvangsten, de contributies, en de overige kasstukken. Hij betaalt de door het bestuur goedgekeurde facturen welke eerst door de voorzitter zijn ondertekend. De beschikking over de financiële middelen is geregeld in artikel 25.

Artikel 21. De secretaris
De secretaris beheert de documenten van de vereniging, stelt de notulen van de Algemene- en Bestuursvergadering op en ondertekent deze, stelt de documenten op en autoriseert de documenten die moeten worden vastgelegd, zoals het bijhouden van een actuele ledenlijst.

HOOFDSTUK 5.

DE FINANCIËLE REGELINGEN

Artikel 22. Startkapitaal en financiële middelen
Het startkapitaal van deze vereniging wordt vastgesteld op € ...................

De jaarlijkse begroting wordt ieder jaar goedgekeurd in de Algemene Vergadering.

De financiële middelen van de vereniging worden verkregen door:

 1. De contributies die door de Algemene vergadering worden opgelegd aan de leden
 2. De officiële of particuliere subsidies.
 3. De donaties, erfenissen en/of legaten.
 4. De inkomsten uit eigen kapitaal of goederen, of overige inkomsten.

Artikel 23. Voordeel uit activiteiten
De voordelen verkregen door het uitoefenen van economische activiteiten, inclusief die uit dienstverlening, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het bereiken van de doelstellingen van de Vereniging, zonder dat ooit de leden, de echtgenoten of zij die op soortgelijke wijze met hen samenleven, de familieleden worden bevoordeeld. Noch zullen gratis voordelen worden gegeven aan natuurlijke- of rechtspersonen met winstoogmerk.

Artikel 24. Contributies
Alle leden van de vereniging zijn verplicht haar financieel te ondersteunen, door middel van contributies of hoofdelijke omslagen, op een manier zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur.

De Algemene Vergadering kan de contributie, eventueel maandelijkse periodieke bijdragen en bijzondere bijdragen vaststellen.

Het financiële boekjaar zal ieder jaar op 31 december worden afgesloten.

Artikel 25. Beschikking over de middelen
De aanvraag voor het openen van rekening-courant rekeningen of spaarrekeningen bij financiële instellingen moeten worden ondertekend door de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

Om te kunnen beschikken over de gelden zijn twee handtekeningen voldoende, één daarvan dient te zijn van de penningmeester of de voorzitter.

HOOFDSTUK 6.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 26. Redenen tot ontbinding
De vereniging kan worden opgeheven:

 1. Bij besluit van een specifiek daartoe opgeroepen Algemene Vergaderingen met een meerderheidsbesluit van de aanwezige- of vertegenwoordigde personen.
 2. Door redenen zoals vastgelegd in artikel 39 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Door een onherroepelijke juridische uitspraak.

Artikel 27. Opheffing en bestemming van de overgebleven middelen.
Met de ontbinding van de vereniging begint een opheffingsperiode. Tot aan het eind van deze periode behoudt de Vereniging haar gerechtigheid.

De bestuursleden op het moment van de ontbinding worden automatisch belast met de afwikkeling van de opheffing, behalve indien de Algemene Vergadering anderen daartoe aanwijst, of indien de rechter in voorkomend geval anders besluit.

Taken van degenen belast met de opheffing:

 1. Opkomen voor de eigendommen van de vereniging.
 2. De lopende zaken afhandelen en nieuwe uitvoeren die nodig zijn voor het effectueren van de opheffing.
 3. Innen van de vorderingen van de Vereniging.
 4. De eigendommen te gelde maken en de crediteuren betalen.
 5. De overblijvende gelden aanwenden voor de doelen als vastgelegd in de Statuten.
 6. De annulering van de registratie in het betreffende Register aanvragen.

 

In geval de Vereniging niet langer in staat is haar schulden te voldoen, dient het Bestuur, of indien dat het geval is, de personen belast met de afwikkeling, onmiddellijk de daartoe geëigende procedure aan te spannen voor de bevoegde rechter.

Indien er liquide middelen resteren zullen deze worden aangewend voor doelen die het niet winstgevend karakter van de Vereniging niet ontkrachten, in concreto .............

De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

De bestuurders van de vereniging en bovendien de overige personen die handelen in naam van de vereniging, of deze vertegenwoordigen, zullen als eerste verantwoordelijk zijn, tegenover de leden en tegenover de derden voor de veroorzaakte schade en de schulden ten gevolge van frauduleus, schuldig of nalatig handelen.

HOOFDSTUK 7.

OPLOSSEN VAN CONFLICTEN

Artikel 28. Oplossen van conflicten
In overeenstemming met het gestelde in artikel 40 van de wet "Ley Orgánica 1/2020, de 22 marzo", regelende de Verenigingsrecht, vallen alle omstreden kwesties die kunnen optreden in het private juridische verkeer van verenigingen en hun intern functioneren onder de competentie van het Burgerlijk Recht.

De besluiten en rechtshandelingen van de verenigingen kunnen worden aangevochten door ieder lid of persoon met een legitiem belang. De leden kunnen de besluiten en handelingen van de verenigingen aanvechten die geacht worden tegen de Statuten te zijn, binnen een periode van veertig dagen vanaf de datum van hun aanname, dringend verzoeken om rechtzetting of annulering en voorlopige schorsing, of de verzamelde aanklachten formeel afhandelen zoals vastgelegd in de "Ley de Enjuiciamiento Civil".

Niettegenstaande het voorafgaande, kunnen de conflicten ook buitenrechtelijk worden opgelost door middel van arbitrage, volgens de procedure zoals vermeld in de "Ley 36/1988 de 5 december de Arbitraje" en met onderwerping aan, in ieder geval, de essentiele principes van hoor en wederhoor en van de gelijkwaardigheid van de partijen.

AANVULLENDE BEPALING

Wanneer rechtsgeldig genomen besluiten door de bestuursorganen niet voorzien zijn in de huidige Statuten zal de vigerende "Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo", regelende het Verenigingsrecht en aanvullende beschikkingen van toepassing zijn.

VERKLARING: Ter verklaring dat de aangeboden statuten zijn gewijzigd en ondertekend de dato ....... en dat deze wijzigingen zijn goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering de dato 16 mei 2004 met het doel deze aan te nemen volgens de voorzieningen in de "Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo", regelende het verenigingsrecht.

L'Alfaz del Pi, mei 2004